Kontynuacja Projektu "Szkoła eksperymentu w gminie Kłobuck"
Dodane przez joa dnia Wrzesień 12 2019 22:20:15


Projekt „Szkoła eksperymentu w Gminie Kłobuck” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.


Okres realizacji: od 1.09.2018 r. do 30.06.2020 r.


 
Celem projektu jest rozwinięcie potencjału, kompetencji kluczowych uczniów i wyrównanie szans edukacyjnych szkół o najniższych wynikach edukacyjnych w skali regionu poprzez zniwelowanie trudności społecznych, edukacyjnych oraz zindywidualizowanie podejścia do uczniów, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Założenia projektu zostaną spełnione poprzez wdrożenie metody eksperymentu w 4 szkołach podstawowych realizujących projekt.

 
Grupę docelową, do której adresowane jest wsparcie w ramach Projektu stanowią: uczniowie i kadra Szkół Podstawowych w Białej, Kamyku, Libidzy i Łobodnie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.Beneficjent: Gmina KłobuckRealizatorzy projektu:

1) Szkoła Podstawowa w Białej,

2) Szkoła Podstawowa w Kamyku,

3) Szkoła Podstawowa w Libidzy,

4) Szkoła Podstawowa w Łobodnie.Biuro projektu:

Urząd Miejski w Kłobucku

ul. 11 Listopada 6

42-100 Kłobuck


Rozszerzona zawartość newsa