Komunikat
Dodane przez joa dnia Kwiecień 06 2020 18:32:41
Szanowni Pa?stwo.

Uprzejmie informuj?, ?e listy kandydatów do oddzia?u przedszkolnego oraz klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Libidzy znajduj? si? w zak?adce rekrutacja.
Jednocze?nie informuj? o potwierdzeniu woli zapisu dziecka do klasy pierwszej do dnia 17.04.2020r, drog? e-mailow?: szlibidza@vp.pl lub do skrzynki wystawionej przed wej?ciem do szko?y. Druk potwierdzenia woli przyj?cia dziecka do szko?y zamieszczony w zak?adce rekrutacja.

Dyrektor szko?y

Joanna Kowalczyk
Rozszerzona zawartość newsa